Tuin
Onderhoud
Siekman

Allround hoveniersbedrijf

Bel direct voor een afspraak: +31 (0)644567517 Of +31 (0)612512415

Aanleg

Onderhoud

Projecten

Mailbox

Contact

Nazorg

Ontwerp

Home

Algemene informatie
Betalen
Bij Tuinonderhoudsiekman heeft u twee betaal mogelijkheden.

- Contant
- Overmaken


Let wel op: bij overmaken van de te betalen rekening dient vooraf 50 % vooraf betaalt te worden.
Na werkzaamheden zal de resterende 50% contant betaald worden.

Het is
niet mogelijk om te betalen met een creditcard.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaande telefoon nummer,
of via onze contact formulier.  info@tuinonderhoudsiekman.nl   Of klik op   Contact


Werktijden

Maandag t/m vrijdag 09:00–20:00

zaterdag 10:00–17:00  Alleen telefonisch

zondag Gesloten

(0644 - 567 517)    Bgg  0612 - 512 415
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hoveniersbedrijf TuinOnderhoudSiekman te Holwerd.
Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeengekomsten aangegaan door TuinOnderhoudSiekman, gevestigd te Dokkum. hierna te noemen TuinOnderhoudSiekman.
1.2 Bijzonder van de voorwaarden van TuinOnderhoudSiekman afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 De werkzaamheden worden ofwel in regiewerk ofwel in aangenomen werk uitgevoerd.Onder regiewerk wordt verstaan daggeld werk; waarbij het daadwerkelijke aantal uren wordt gefactureerd, zonder vooraf aangenomen richtprijs.
Artikel 2: Aangenomen werk.
2.1 Alle offertes ten aanzien van aangenomen werk geschieden volgens een gelijktijdige ingediende volledige omschrijving, eventueel met tekening(en). Kleine maat afwijkingen mogen geen belemmering zijn voor betaling.
2.2 Alle werkzaamheden worden uitgevoerd naar de opgegeven maten, tekening(en) en bepalingen van de overeenkomst, met eventueel het onder lid1 van dit artikel vermeld in acht genomen.
2.3 Tenzij anders is overeengekomen, is Tuinonderhoud Siekman gehouden zijn aanbiedingen gedurende 30 dagen gestand te doen.

Artikel 3. Aanbiedingen.
3.1 Alle overige aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Mondelinge aanbiedingen door Tuinonderhoud Siekman of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 4: Afspraken.
Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Tuinonderhoud Siekman binden de laatste niet, voor zover door Tuinonderhoud Siekman niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen rocuratie hebben.
Artikel 5: Overeenkomst.
5.1 De overeenkomst van koop en verkoop van (natuurlijke) goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Tuinonderhoud Siekman door zijn bevestiging.
5.2 Elke met Tuinonderhoud Siekman aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Tuinonderhoud Siekman van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Tuinonderhoud Siekman zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Tuinonderhoud Siekman zich zal wenden tot daartoe erkende bevoegde instanties, zoals bijvoorbeeld Graydon te Amsterdam.
5.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d. alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Tuinonderhoud Siekman bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Tuinonderhoud Siekman niet bindend en worden ter goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, er voor zorg te dragen dat drukwerken,tekeningen,afbeeldingen ed. niet worden gekopieerd, noch aan derden ter beschikking worden gesteld of ter hand gesteld, of dat de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
Artikel 6: Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden.
6.1 Tuinonderhoud Siekman aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
6.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Tuinonderhoud Siekman onverlet, tenij deze strijdig zijn met de algemen voorwaarden van contractpartners en/of derden.
6.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Tuinonderhoud Siekman aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transacties. Latere Transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via de inkoop voorwaarden.
Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten.
7.1 Op alle door Tuinonderhoud Siekman verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich intellectuele eigendomsrechten voor. Ver veelvoudiging, openbaarmaking en kopieren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tuinonderhoud Siekman.
7.2 De in de eerste lid bedoelde ontwerpen,afbeeldingen,tekeningen en modellen blijven eigendom van Tuinonderhoud Siekman en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
7.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte hndeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000, onverminderd het recht van Tuinonderhoud Siekman om aanspraak te maken op de volledige schadevergoeding.
Artikel 8: Verplichtingen van Tuinonderhoud Siekman.
8.1 Tuinonderhoud Siekman is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomt uit te voeren.
8.2 Tuinonderhoud Siekman aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk eventueel vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig worden verleend.
Artikel 9: Verplichtingen van de opdrachtgever.
9.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat Tuinonderhoud Siekman tijdig kan beschikken over: A de voor de opzet van het werk benodige gegevens, en goedkeuringen(zoals vergunningen,ontheffingen en beschikkingen enz.), zo nodig in overleg met Tuinonderhoud Siekman. B het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd. C voldoende gelegenhied voor aanvoer, oplag en/of afvoer van (natuurlijke) goederen, bouwstoffen,materialen en werktuigen. D over aansluitmogelijkheden voor (elektrische) machines,verlichting, water en andere voor de uitvoering van het werk benodige energie. E over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen enz. F ove veiligheids mensen bij werkzaamheden langs (openbare) wegen.
9.2 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding,water, electriciteit, opslagruimte voor materialen e.d ter beschikking te stellen, indien deze op/of bij het werk aanwezig zijn.
9.3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
9.4 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Tuinonderhoud Siekman voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Copyright Tuinonderhoudsiekman.nl  2016, alle rechten voorbehouden

Algemene Voorwaarden

LinkPartners

Inloggen beheerder

Gastenboek

Forum

Verkoop hoekje